ธรรมชาติสำคัญมากอย่างไร หาคำตอบได้ด้วยตัวคุณ

ทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็นสิ่งสำคัญที่อยู่คู่กับโลกของเรามาอย่างเนิ่นนาน ซึ่งมนุษย์ได้นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ เพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศตนเอง ประเทศไหนมีความอุดมสมบูรณ์อัดแน่นไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศนั้นจะเต็มไปด้วยความร่ำรวย มั่งคั่ง รวมทั้งมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจสูงมากกว่าประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติน้อย แต่อย่างไรก็ตามข้อเสียของมันก็คือ ถ้ามนุษย์นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างไม่หาวิธีเก็บอนุรักษ์ไว้บ้าง ก็จะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติสูญสิ้นไปจากโลกนี้ โดยไม่มีวันสร้างขึ้นมาได้อีก นอกจากใช้พลังงานอย่างอื่นเป็นเครื่องทดแทน

ความสำคัญของธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์

 • เป็นแหล่งตั้งต้นซึ่งเป็นที่มาของวัตถุดิบต่างๆ
 • ใช้รองรับความต้องการต่างๆ ของมนุษย์ รวมทั้งเป็นเครื่องมือช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้
 • เป็นแหล่งซ่องสุมของเสียอันเกิดจากฝีมือของมนุษย์ รวมทั้งของเหลือเดนจากขบวนการผลิตและการบริโภค
 • ช่วยสร้างความสงบให้แก่จิตใจ เช่น วิวทิวทัศน์จากความงามของธรรมชาติ แถมยังช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอีกต่างหาก
 • เป็นจุดเริ่มต้นของวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์
 • เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตของกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตกระดาษจำเป็นต้องใช้เยื่อไม้จากต้นไม้, น้ำ , น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น
 • เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และความเจริญของสังคม ในประเทศนั้นๆ
 • เป็นแหล่งอาหารทั้งของพืช และสัตว์
 • เป็นเครื่องนุ่มห่ม เนื่องจากในสมัยโบราณมนุษย์ได้นำใบไม้มาเป็นเครื่องปกปิดร่างกาย หรือทำเครื่องประดับ เครื่องใช้ต่างๆ จากของที่หาได้ในธรรมชาติ และในปัจจุบันก็ยังนำเส้นใยธรรมชาติ เช่น เส้นไหม , ผ้าฝ้าย มาทำเป็นเสื้อผ้า
 • นำมาทำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ทั้งในอดีตและปัจจุบัน มนุษย์นำไม้ , หิน , ดิน , ทราย มาก่อสร้างเป็นบ้าน เป็นอาคารต่างๆ
 • มนุษย์นำแร่ต่างๆ มาใช้เป็นของมีค่า ก่อให้เกิดมูลค่าในตัวของมันเอง นำมาเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนเงินทอง แสดงถึงความสูงศักดิ์ เช่น เพชร , ทองคำ , ไพลิน , จินดา เป็นต้น
 • เป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตที่ไม่ว่าจะทั้งมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้จะขาดไปไม่ได้ นั่นคือ อากาศ , แสง , ลม, น้ำ

สรุปแล้ว สิ่งต่างๆ ที่มนุษย์เราได้รับมาจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้ช่วยทำให้เผ่าพันธุ์ของเราสามารถดำรงอยู่ได้ และช่วยทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม มนุษย์เองก็ต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีสติ รวมทั้งต้องมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เราได้ใช้ประโยชน์ได้ทรัพยากรเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืน ถ้ามนุษย์ใช้อย่างประมาท แน่นอนว่าจะก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมหรือความเสียหายอย่างร้ายแรง จนพัฒนาเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งจะย้อนกลับมาทำลายมนุษย์ในที่สุด